Balvihar – Anchorage, Singapore - Where Young Minds Evolve

LORD SHIVA SLOKAS AND BHAJANS

Slokas for Lord Shiva

1.Mrtyunjaya Mantra:-

Om tryambakam yajamahe

Sugandhim pushti vardhnam

Urvaruka miva banbhanat

Mrtyor mukshi yamamrutat//

 

2.For Forgiveness- Kshamapana stotram:

Kara charana krtam vak-kayajam karmajamva

Sravana nayanajam va manasam vaparadham

Vihitama vihitama va sarva metat kshamasva

Jaya jaya karunabdhae sri mahadeva sambho//

 

3.Rudram – vedic chanting

 

Namaste astu bhagavan, visvesvaraya mahadevaya tryambakaya

Tripurantakaya trikalagni kalaya  kaalagni rudraaya nila kanthaya mrtyunjayaya

Sarvesvaraya sadasivaya sriman mahadevaya namaha//

 

4.Sloka:

Namah Sivaabhyam nava yowva naabhyam

Paras paraashlishta vapurdha raabhyaam

Nagaendra kanyaa vrushakaetanaabhyaam

Namo namah shankara paarvateebhyaam//

BHAJAN:

Sivaya paramesvaraya sasi –sekharaya namah om(2)

Bhavaya guna sambhavaya siva tandavaya namah om(2)

Sivaya paramesvaraya candra sekharaya namah om(2)

Bhavaya guna sambhavaya siva tandavaya namah om(2)

LINGASTAKAM YOUTUBE LINK http://www.youtube.com/watch?v=p_z4oRinK3E